ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 4 : ลงทะเบียนวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2562)

ลงทะเบียน วันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2562 อบรม วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562       >> ลงทะเบียน

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

อบรมวันจันทร์ – ศุกร์ / เวลา 10.00 – 12.00 น. ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562  อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น >> ลงทะเบียนอบรม รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   ศูนย์ภาษา จะดำเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทําให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินงาน และสถานที่ ดำเนินการจัดสอบระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคาร 27 ชั้น 4  ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาคนละ 700 บาท หมายเหตุ : ศูนย์ภาษาจะดำเนินโครงการจัดสอบเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป การรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตารางสอบ ครั้งที่ วันที่ 1 15 พฤษภาคม 2562 2 29 พฤษภาคม 2562 3 12 มิถุนายน 2562 4 26 มิถุนายน 2562 5 18 กรกฎาคม 2562 …

Continue reading

ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตร Intensive TOEIC 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562

ไฟล์รายชื่อนักศึกษา TOEIC-3 (PDF) ไฟล์รายชื่อนักศึกษา TOEIC-3 (Excel)

ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตร Intensive TOEIC 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2562

ไฟล์รายชื่อนักศึกษา TOEIC-2