ประกาศ.. ยกเลิกการสอบ TOEIC วันที่ 24 และ 27 เมษายน 2564

สอบถามโทร : 096 0169409 หรือ Inbox สอบถามได้ที่ Facebook.com/LCCMRU

เบอร์โทร ติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแจ้งเบอร์ติดต่อบุคลากรศูนย์ภาษา ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 ดังนี้ คุณชิสา บุญเจริญ โทร. 082 1945518– งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น– หน่วยกิตกิจกรรม– โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คุณสุวัฒน์ ดวงทอง โทร. 089 4310011– งานนโยบายและแผน– โปรแกรม Tell Me More Online คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร โทร. 086 1875587– งานธุรการ– งานการเงิน คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว โทร. 096 0169409– สอบ HSK HSKK– สอบ TOEIC– สอบ GEP TEST– สอบ CMRU …

Continue reading

โครงการคลีนิคภาษา

ศูนย์ภาษาจัด โครงการคลีนิคภาษา เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้/สอบถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถลงชื่อนัดวัน เวลา เพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ห้องคลีนิคภาษา ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 หรือช่องทางออนไลน์ ดังนี้ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ให้คำปรึกษา ไม่เกิน 30 นาทีต่อครั้ง ต่อ 1 คน หรือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาในครั้งนั้น ๆ ให้บริการในรูปแบบตัวต่อตัว ณ ห้องคลีนิคภาษา (ห้อง 27043) และแบบ ออนไลน์ (ขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่าน) นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางว่างของอาจารย์ได้ที่เมนู ตรวจสอบตารางนัด แล้วลงชื่อเพื่อขอรับคำปรึกษาครั้งละ 1 คน ในเวลาที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทางออนไลน์ที่เมนู  ลงชื่อนัดพบอาจารย์  ในตารางด้านล่าง วัน เวลา อาจารย์ …

Continue reading

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

: กำหนดการสอบครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คนรอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น. ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คนรอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น. : อัตราค่าสมัครสอบ1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 900 บาท2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,200 บาท (ออกในนามมหาวิทยาลัย)3. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ …

Continue reading

ลงทะเบียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 – รอบที่ 2: อบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564: อบรมระหว่าง วันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564: ลงทะเบียนฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน: งดเรียน วันหยุดนักขัตฤกษ์: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 25 คนขึ้นไป: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox ที่ www.facebook.com/LCCMRU >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง <<

โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ศูนย์ภาษาจัดโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยนักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรมสำหรับฝึกภาษาจำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่1)  Neo Plus2)  Speexx  3)  EDO (English Discoveries Online) นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยกิจกรรม 4 หน่วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ หมายเหตุ  : วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/j/6919196105) รับสมัครนักศึกษา จำนวน 20 คน เท่านั้น สนใจสมัคร/สอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27    โทร. 086 1875587  หรือ Inbox : Facebook/Language Center : CMRU

ใบสมัครสอบ TOEIC ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

>> Downlod ใบสมัครสอบ TOEIC

กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษา ประจำปี 2564

: ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าของแต่ละรอบประมาณ 15 วัน ก่อนวันเริ่มอบรม ทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา: รับจำนวนจำกัด หมู่เรียนละ 50 คน: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป: งดเรียน ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา Downoad : >> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง >> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ระยะสั้น 20 ชั่วโมง

เบอร์โทร ติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถติดต่อตามได้ตามเบอร์โทร ดังนี้ คุณชิสา บุญเจริญ โทร. 082 1945518– งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น– หน่วยกิตกิจกรรม– โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คุณสุวัฒน์ ดวงทอง โทร. 089 4310011– งานนโยบายและแผน– โปรแกรม Tell Me More Online คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร โทร. 086 1875587– งานธุรการ– งานการเงิน คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว โทร. 096 0169409– สอบ HSK HSKK– สอบ TOEIC– สอบ GEP TEST– สอบ CMRU TEP

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2564

>> Download ใบสมัครสอบ >> Download ตารางสอบ

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว (ทุกปีการศึกษา)

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทำวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว (Click) ให้นักศึกษามารับได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลาราชการ      สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU     โทร. 053-885867-68    

ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล >> Download ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา ปี 2563 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ประกาศ.. เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาใช้ไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถ Inbox Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/LCCMRU