ประกาศ.. เเจ้งเลื่อนการสอบ TOEIC

จากรอบวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็น วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทางศูนย์ภาษาจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ หมายเหตุ : สแกน QR code เพื่อเข้าร่วม Line Openchat ของทางศูนย์ภาษา เลือกห้องเเชท “TOEIC 14.08.2563” เพื่อสอบถาม/รับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศ.. ยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK

   ศูนย์ภาษา ขอแจ้งยกเลิกการสอบ HSK และ HSKK ตามแผนการสอบที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด โดยหากศูนย์บริการการสอบวัดระดับภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) มีกำหนดการสอบใหม่จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบรอบนี้ สามารถสอบรอบหน้าได้ โดยรอประกาศแจ้งจากศูนย์ภาษา วันที่สอบ ลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.00-16.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 27 …

Continue reading

ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล >> Download ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 20 ชั่วโมงของศูนย์ภาษา ปี 2562

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล >> Download ผลการอบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2562 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 20 ชั่วโมงของศูนย์ภาษา ปี 2562 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทำวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว (Click) ให้นักศึกษามารับได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลาราชการ      สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU     โทร. 053-885867-68  

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง : สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 วิทยาเขตเวียงบัว : สอบวันที่ 20-24 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว) วิทยาเขตแม่ริม    : สอบวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัล 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แม่ริม แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ลงทะเบียนสอบโดยเลือก วัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ตามวิทยาเขตที่สะดวก นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ …

Continue reading

สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC : สอบวันศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2563

เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันรับสมัคร :รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 วันที่สอบ :วันศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2563 / รับสมัครจำนวน 30 คน เวลา : 13.00-15.30 น. / ลงทะเบียนเข้าสอบ 12.30 น. อัตราค่าสมัครสอบ :1) ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 700 บาท2) ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,000 บาท การสมัครสอบ :สมัครสอบที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยแสดงบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา (กรณีให้คนอื่นสมัครให้ ต้องใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน, วัน/เดือน/ปี เกิด ผู้สมัคร) และชำระเงินทันที >> Download ใบสมัครสอบ …

Continue reading