ลงทะเบียนสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (วิทยาเขตเวียงบัว และศูนย์แม่ริม)

สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ ลงทะเบียนสอบโดยเลือกห้องสอบ และคลิกที่เวลาเพื่อลงทะเบียน ห้องสอบศูนย์แม่ริมลงทะเบียนสอบด้านล่างสุด วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ 14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 12.30 – 14.30 น. …

Continue reading

ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือชื่อ-นามสกุล          >> Download  ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง        >>  แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1 : ลงทะเบียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1) ลงทะเบียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562 อบรม วันที่ 14 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562)  หมายเหตุ :  ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More กับศูนย์ภาษาก่อนเข้ารับการอบรม (ลงทะเบียนทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, ทดสอบ 1 ครั้ง สามารถลงทะเบียนอบรมได้หลายหลักสูตร) >> ลงท่ะเบียนอบรม >> ลงทะเบียนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนอบรม (สอบที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27)

ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561

ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมทุกคน) สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) เลือกวัน/เวลา : รอบละ 50 คน เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมทุกคน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองจาก เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม หรือสอบถามจากเพื่อนได้ หมายเหตุ : ไม่มีการเพิ่มรอบอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม Tell Me More             หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม และมีความต้องการเข้ารับการอบรมให้มาตรวจสอบที่นั่งว่างด้วยตัวเอง ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคาร 27 ตามรอบอบรมที่ประกาศ .. หากมีที่นั่งว่าง สามารถเข้ารับการอบรมแทนที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้าห้องอบรมก่อน) วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561 …

Continue reading

ตรวจสอบรายชื่อ หมู่เรียน การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไฟล์แก้ไขวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561)

ประกาศด่วน.. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ตรวจสอบรายชื่อ, หมู่เรียน ใหม่ตามไฟล์ที่ปรับปรุงล่าสุด (11 กรกฎาคม 2561) เนื่องจากมีการยุบบางหมู่เรียน   >> Download File (11 กรกฎาคม 2561)        ตรวจสอบโดย ค้นหารายชื่อจาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในคาบแรกของการอบรม เนื่องจากมีการทดสอบ Pre-Test