กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษา ประจำปี 2564

: ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าของแต่ละรอบประมาณ 15 วัน ก่อนวันเริ่มอบรม ทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา: รับจำนวนจำกัด หมู่เรียนละ 50 คน: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป: งดเรียน ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา Downoad : >> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง >> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ระยะสั้น 20 ชั่วโมง

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 : อบรมระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564 : อบรมระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564 : รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน : งดเรียน ดังนี้ – วัน12 ก.พ. วันตรุษจีน, 26 ก.พ. วันมาฆบูชา, 11 – 19 มี.ค. สอบปลายภาค, 26 มี.ค. งานประเพณีไหว้พระธาตุ : เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป : นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา …

Continue reading

เบอร์โทร ติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถติดต่อตามได้ตามเบอร์โทร ดังนี้ คุณชิสา บุญเจริญ โทร. 082 1945518– งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น– หน่วยกิตกิจกรรม– โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คุณสุวัฒน์ ดวงทอง โทร. 089 4310011– งานนโยบายและแผน– โปรแกรม Tell Me More Online คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร โทร. 086 1875587– งานธุรการ– งานการเงิน คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว โทร. 096 0169409– สอบ HSK HSKK– สอบ TOEIC– สอบ GEP TEST– สอบ CMRU TEP

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2564

>> Download ใบสมัครสอบ >> Download ตารางสอบ

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว (ทุกปีการศึกษา)

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทำวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว (Click) ให้นักศึกษามารับได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลาราชการ      สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU     โทร. 053-885867-68    

ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล >> Download ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา ปี 2563 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอาเซียน 20 ชั่วโมง ของศูนย์ภาษา ปี 2563 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ประกาศ.. เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาใช้ไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถ Inbox Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/LCCMRU  

ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล >> Download ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 20 ชั่วโมงของศูนย์ภาษา ปี 2562

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล >> Download ผลการอบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2562 2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง >> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 20 ชั่วโมงของศูนย์ภาษา ปี 2562 3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)

ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 7)

ลงทะเบียน วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 อบรมระหว่าง วันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง รอบที่ 7 <<