ศูนย์ภาษา จะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ประกาศยกเลิก การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK เเละ HSKK รอบการสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษา จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบ HSK เเละ HSKK รอบวันที่ 21 มีนาคม 2563 สามารถทำเรื่องคืนค่าสอบได้เมื่อเปิดทำการตามปกติ เเละสำหรับใบประกาศนียบัตรรอบวันที่ 11 มกราคม 2563 ทางศูนย์สอบส่วนกลางยังไม่ได้จัดส่งมาให้นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 096-0169409 (มายด์) หรือ language.cmru@gmail.com

การติดต่อบุคลากรศูนย์ภาษา ช่วงมหาวิทยาลัยปิดทำการ

ประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK เเละ HSKK รอบการสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษา จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้สมัครสอบ HSK เเละ HSKK รอบดังกล่าวแล้วนั้น โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อขอรับค่าสมัครคืน ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครสอบ ติดต่อ ศูนย์ภาษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-885674 หรือ 053-885868

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563

    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้ Download ใบสมัครสอบ (Click) กำหนดการสอบ >> การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร วันที่ประกาศผลสอบ รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 26 ธันวาคม 2562 3 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563 6 เมษายน 2563 รอบที่ 3 : วันเสาร์ที่ …

Continue reading

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ทำวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว (Click) ให้นักศึกษามารับได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลาราชการ      สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU     โทร. 053-885867-68  

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)

ลงทะเบียน วันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2563 หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา ต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา       >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ รอบที่ 3 <<