Author's posts

ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561

ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมทุกคน)

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)

เลือกวัน/เวลา : รอบละ 50 คน

เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมทุกคน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองจาก เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม หรือสอบถามจากเพื่อนได้

หมายเหตุ : ไม่มีการเพิ่มรอบอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม Tell Me More             หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม และมีความต้องการเข้ารับการอบรมให้มาตรวจสอบที่นั่งว่างด้วยตัวเอง ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคาร 27 ตามรอบอบรมที่ประกาศ .. หากมีที่นั่งว่าง สามารถเข้ารับการอบรมแทนที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้าห้องอบรมก่อน)

 • วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561

         : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

 • วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561

        : 9.30-10.15 น.        >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 10.30-11.15 น.     >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 13.30-14.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

        : 14.30-15.15 น.      >> รายชื่อลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ หมู่เรียน การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ไฟล์แก้ไขวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561)

ประกาศด่วน.. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2561 ตรวจสอบรายชื่อ, หมู่เรียน ใหม่ตามไฟล์ที่ปรับปรุงล่าสุด (11 กรกฎาคม 2561) เนื่องจากมีการยุบบางหมู่เรียน  

>> Download File (11 กรกฎาคม 2561)

       ตรวจสอบโดย ค้นหารายชื่อจาก รหัสนักศึกษา, ชื่อ, นามสกุล

 • นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ
 • ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในคาบแรกของการอบรม เนื่องจากมีการทดสอบ Pre-Test

 

 

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5
       – ลงทะเบียนระหว่างวันที่  11 – 31 พฤษภาคม 2561
       – อบรม วันที่ 4 – 28  มิถุนายน 2561

           >>  Click เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST)

 • วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
 • ห้องสอบ 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 …  สอบถามโทร 053 – 885868 

>> Download ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์

      อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)

       >> ลงทะเบียน                  ตรวจสอบรายชื่อ

 • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายสังคมศาสตร์

       อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)

      >> ลงทะเบียน                     ตรวจสอบรายชื่อ