Author's posts

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5
       – ลงทะเบียนระหว่างวันที่  11 – 31 พฤษภาคม 2561
       – อบรม วันที่ 4 – 28  มิถุนายน 2561

           >>  Click เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST)

  • วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
  • ห้องสอบ 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 …  สอบถามโทร 053 – 885868 

>> Download ไฟล์รายชื่อผู้เข้าสอบและระเบียบการสอบ

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์

      อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)

       >> ลงทะเบียน                  ตรวจสอบรายชื่อ

  • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายสังคมศาสตร์

       อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)

      >> ลงทะเบียน                     ตรวจสอบรายชื่อ

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบรอบ ปี 2561

    ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP รอบปี 2561 ที่ผ่านมา ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้

    1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click)
    2. ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา
    3. ศูนย์ภาษาจะแจ้งให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองต่อไป

     : สอบถามโทร 053-885868

     

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4
       – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561
       – อบรม วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561

                  Click เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย