Author's posts

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 4 : ลงทะเบียนวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2562)

 • ลงทะเบียน วันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2562
 • อบรม วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

      >> ลงทะเบียน

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  • อบรมวันจันทร์ – ศุกร์ / เวลา 10.00 – 12.00 น. ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 
  • อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น
>> ลงทะเบียนอบรมรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   ศูนย์ภาษา จะดำเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทําให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน และสถานที่

 • ดำเนินการจัดสอบระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคาร 27 ชั้น 4 
 • ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาคนละ 700 บาท
  หมายเหตุ : ศูนย์ภาษาจะดำเนินโครงการจัดสอบเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป
 • การรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ตารางสอบ

ครั้งที่วันที่
115 พฤษภาคม 2562
229 พฤษภาคม 2562
312 มิถุนายน 2562
426 มิถุนายน 2562
518 กรกฎาคม 2562
631 กรกฎาคม 2562
714 สิงหาคม 2562
828 สิงหาคม 2562
9 11 กันยายน 2562
1025 กันยายน 2562
1116 ตุลาคม 2562
1230 ตุลาคม 2562
1313 พฤศจิกายน 2562
1427 พฤศจิกายน 2562
1511 ธันวาคม 2562
1625 ธันวาคม 2562

สอบถามโทร : 053-885867-68

ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตร Intensive TOEIC 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตร Intensive TOEIC 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2562