Author's posts

ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

 • ปิด Section 10, 20, 22, 26, 27 ในระบบลงทะเบียน เนื่องจากผู้ลงทะเบียนไม่ตามจำนวนที่สามารถเปิดได้ โดยให้นักศึกษาตรวจสอบหมู่เรียนที่ประกาศเปิดได้และนักศึกษาไม่เต็ม 40 คน และมาขอเพิ่มชื่อด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลา ราชการ
 • เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ประกาศไปแล้ว ดังนี้

      Section 2 จากห้อง 290610 เปลี่ยนเป็น 290135
      Section 6 จากห้อง 29065 เปลี่ยนเป็น 29112
      Section 8 จากห้อง 29068 เปลี่ยนเป็น 29117
      Section 29 จากห้อง 29067 เปลี่ยนเป็น 29136

      … ประกาศเปลี่ยนแปลง ณ วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

     

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3 : ลงทะเบียนวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 3)

 • สำหรับนักศึกษา ป. บัณฑิต และนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรผู้สนใจทั่วไป
 • ลงทะเบียน วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2562
 • อบรม วันที่ 30 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562
 • วันหยุด : 6-7 , 13-14 เมษายน และ 4-5 พฤษภาคม 2562

  >> ลงท่ะเบียนอบรม

Thai courses for Foreigners/Overseas students

ลงทะเบียน โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์)

ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยลงทะเบียนตามชั้นปี ดังนี้

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562
 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ลงทะเบียนโครงการอบรหลักสูตร Intensive TOEIC 1 (20 ชั่วโมง) , Intensive TOEIC 2 (20 ชั่วโมง) และ Intensive TOEIC 3 (20 ชั่วโมง) รวม 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 – 26 เมษายน 2562 (เปิดอบรมทีละ Level ตามลำดับ)
 3. นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ลงทะเบียนที่นี่
 4. สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อชี้แจงเหตุผล

ลงทะเบียนสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 • ใช้ดินสอ 2B ในการทำแบบทดสอบ
 • แต่งกายชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดง
 • มาสอบให้ตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น
 • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
 • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการแก้ไข/ลบ ข้อมูลให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อม ชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา เท่านั้น (Facebook.com/Language Center : CMRU)
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 27)
9.30-12.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 27)
9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา
ห้องสอบ : ชั้น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 27)
9.30-12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.30-16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ