Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

Mar 22 2017

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 3) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 3) 

 

DOWNLOAD รายชื่อ และ ห้องเรียน รอบ 3 คลิก !!

หมายเหตุ: 

 • ให้ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนตามหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไป

 • (เปิดเฉพาะหลักสูตรที่มีผู้ลงทะเบียนเรียน 15 คน ขึ้นไป)

 • ถ้านักศึกษาตรวจสอบรายชื่อแล้ว ไม่พบชื่อของตนเอง เนื่องจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรนั้นได้ ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในหลักสูตรที่ยังไม่เต็ม ทางเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา   ลงทะเบียนเรียน คลิก !!

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 053-885868

26480

ประกาศผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2559 : รอบ 1

ผลการอบรม

ประกาศผลการอบรม 20 ชม.

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 : รอบ 3

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบ 3 – เรียน 27 มีนาคม – 9 เมษายน  และ 18.30 เมษายน 2560)

 • รับจำนวนจำกัด Section ละ 35 คนเท่านั้น
  สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
 • หลักสูตรละ 20 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2.5 ชั่วโมง
 • นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรมหลักสูตรละ 6 หน่วยกิต และวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐  ⇑⇑⇑⇑⇑ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

เลือกตามหลักสูตรเพื่อลงทะเบียน

 • English Structure 1 (โครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1)

         – รายชื่อลงทะเบียน

 • TOEIC Preparation (SECTION 2 เต็มแล้ว !!)

          – รายชื่อลงทะเบียน

 • English for Restaurant and Hotel service 

           – รายชื่อลงทะเบียน

 • English for Job Application and Interview

           – รายชื่อลงทะเบียน

 • English for Office Work 

           – รายชื่อลงทะเบียน

 • English through Songs 

           – รายชื่อลงทะเบียน

 • English for Travellers 

           – รายชื่อลงทะเบียน

* พิเศษ.. หากนักศึกษาต้องการอบรมหลักสูตรอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้รวบรวมรายชื่อไม่น้อยกว่า 20 คน โดยระบุชื่อหลักสูตร วันเวลาที่ต้องการเรียน แล้วส่งด้วยตัวเองที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 … อบรมฟรี

** Download แบบฟอร์มตารางลงชื่อสำหรับเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม

 

*** Download ตารางหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2/2559 – รอบที่ 3 (ไฟล์ความละเอียดสูง)

**** Download Course Description **

Publication1 หลักสูตรระยะสั้น 2-59 - 3

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (รอบ 2) 2/2559

ประกาศรายชื่อ-ห้องเรียน หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง 2/2559  (รอบ 2) 

 

          หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 053-885868

26480

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

ศูนย์ภาษาเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย
นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไปจะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรม 6 หน่วยกิต ต่อ 1 หลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา
>> สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 35 คน ต่อ 1 Section เท่านั้น
>> สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2556
>> สมัครได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวันเวลาราชการ

เพิ่มเติม..

ศูนย์ภาษา เปิดหลักสูตร Basic English Listening และ Basic English Speaking ระดับ Basic และ Intermediate เพิ่มเติม จำนวนหลักสูตรละ 5 Section สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ..
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2560
และเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560

 

Publication1 หลักสูตรระยะสั้น 2-59

ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project : 2559

SEA-Teacher Final

>> Download File PDF

SEA-Teacher Project

** Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดโครงการ

SEA Teacher

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับวุฒิบัตรโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58

นักศึกษารหัส 56 57 58 ทุกคณะที่เข้าอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download ไฟล์ด้านล่าง

>> ผลการอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

และสำหรับผู้ที่ได้ผลการอบรม ผ่าน ให้่ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยให้มารับในอีก 7 วันทำการหลังจากลงทะเบียนแล้วที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27

>> ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร

Certificate ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2559

ผลการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2559 สามารถตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย Download ไฟล์จาก Link ด้านล่าง

– ผลการอบรมภาษาอังกฤษฯ

– Link สำรอง

      และนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ติดต่อรับวุฒิบัตรได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(ยกเว้นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบผลการเรียนและรับวุฒิบัตรได้ที่สำนักงานของแต่ละแห่ง

* นักศึกษาที่ไม่ผ่าน ให้รอประกาศแจ้งจากมหาวิทยาลัยว่าจะต้องทำอย่างไร
** หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา
*** หากสงสัยว่าทำไมถึงไม่ผ่าน หรือต้องการดูคะแนนให้ติดต่อศูนย์ภาษา หรืออาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนโดยตรง

Scan04

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : พันธกิจท้าทายสู่เวทีอาเซียน

              บทความโดย ผศ.ดร. ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Inside บทความวิชาการ Proof 4 - เฉพาะศูนย์ภาษา_Page_1

Page 1 of 3123