Daily Archive: 10/03/2017

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 : รอบ 3

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบ 3 – เรียน 27 มีนาคม – 9 เมษายน  และ 18.30 เมษายน 2560)

  • รับจำนวนจำกัด Section ละ 35 คนเท่านั้น
    สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
  • หลักสูตรละ 20 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2.5 ชั่วโมง
  • นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไป จะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรมหลักสูตรละ 6 หน่วยกิต และวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐⇐  ⇑⇑⇑⇑⇑ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒

เลือกตามหลักสูตรเพื่อลงทะเบียน

         – รายชื่อลงทะเบียน

          – รายชื่อลงทะเบียน

           – รายชื่อลงทะเบียน

           – รายชื่อลงทะเบียน

           – รายชื่อลงทะเบียน

           – รายชื่อลงทะเบียน

           – รายชื่อลงทะเบียน

* พิเศษ.. หากนักศึกษาต้องการอบรมหลักสูตรอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้รวบรวมรายชื่อไม่น้อยกว่า 20 คน โดยระบุชื่อหลักสูตร วันเวลาที่ต้องการเรียน แล้วส่งด้วยตัวเองที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 … อบรมฟรี

** Download แบบฟอร์มตารางลงชื่อสำหรับเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม

 

*** Download ตารางหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2/2559 – รอบที่ 3 (ไฟล์ความละเอียดสูง)

**** Download Course Description **

Publication1 หลักสูตรระยะสั้น 2-59 - 3