Monthly Archive: June 2017

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปี 1 ที่เปิดรับเพิ่มเติมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1

 รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม คลิก !!

 

เริ่มเรียนวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560

 

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 คลิก !!

เปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน

1. Listening and Speaking ทุก section เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

2. TOEIC  section 1,2,3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

3. English for Restuarant เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

4. English for Job Application and Interview Section 3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

5. English through Songs Section 2 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

6. Basic Grammar เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

 

 

 

 

Jun 22 2017

เอกสารสำหรับให้อาจารย์ Download โครงการอบรมนักศึกษาปี 1

1. ใบเซ็นชื่อตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!!

2. ใบสรุปผลการเรียนตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!!

 

ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (เรียนวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560)

ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (เรียนวันที่ 19-30 มิถุนายน 2560) คลิก !!

 

ตรวจสอบรายชื่อ, Section, วัน/เวลา, ห้องเรียนโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิธีการตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน

1.ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษาก่อน โดยการปฏิบัติดังนี้

  •  Download ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียน
  • เมื่อ Download ไฟล์ แล้ว  ให้ กด Ctrl + f จะมีช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมามุมขวาบน 
  • ใส่รหัสนักศึกษาในช่องสี่เหลี่ยม แล้วกด Enter
  • จะปรากฏรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษา

 

DOWNLOAD เพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียน คลิก !!!!

2.ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษาก่อน โดยการปฏิบัติดังนี้

  •  Download ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน
  • ตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอนตามหมู่เรียนของตน

 

Download เพื่อตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน คลิก !!

Page 1 of 212