June 2017 archive

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปี 1 ที่เปิดรับเพิ่มเติมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1

 รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม คลิก !!

 

เริ่มเรียนวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560

 

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 คลิก !!

เปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน

1. Listening and Speaking ทุก section เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

2. TOEIC  section 1,2,3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

3. English for Restuarant เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

4. English for Job Application and Interview Section 3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

5. English through Songs Section 2 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

6. Basic Grammar เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560

 

 

 

 

Jun 22 2017

เอกสารสำหรับให้อาจารย์ Download โครงการอบรมนักศึกษาปี 1

1. ใบเซ็นชื่อตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!!

2. ใบสรุปผลการเรียนตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!!

 

ตรวจสอบรายชื่อ, Section, วัน/เวลา, ห้องเรียนโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิธีการตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน

1.ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษาก่อน โดยการปฏิบัติดังนี้

 •  Download ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียน
 • เมื่อ Download ไฟล์ แล้ว  ให้ กด Ctrl + f จะมีช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมามุมขวาบน 
 • ใส่รหัสนักศึกษาในช่องสี่เหลี่ยม แล้วกด Enter
 • จะปรากฏรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษา

 

DOWNLOAD เพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียน คลิก !!!!

2.ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษาก่อน โดยการปฏิบัติดังนี้

 •  Download ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน
 • ตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอนตามหมู่เรียนของตน

 

Download เพื่อตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน คลิก !!

ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online

     ลงทะเบียนอบรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม Tell Me More Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)

เลือกวัน/เวลา : รอบละ 50 คน

เงื่อนไข : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมสาธิตการใช้โปรแกรมทุกคน นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตัวเองจาก เอกสารแนะนำการใช้โปรแกรม หรือสอบถามจากเพื่อนได้

**   ประกาศ.. จะไม่มีการเพิ่มรอบอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม Tell Me More เพิ่มแล้ว หากนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรมและมีความต้องเข้ารับการอบรมให้มาตรวจสอบที่นั่งว่างด้วยตัวเอง ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคาร 27 ตามรอบอบรมที่ประกาศ .. หากมีที่นั่งว่าง สามารถเข้ารับการอบรมแทนที่ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (โดยให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเข้าก่อน)  **

 • วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

          : 9.00-9.45 น.       >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 10.00-10.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 11.00-11.45 น.    >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 13.00-13.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 14.00-14.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 15.00-15.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 • วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

          : 9.00-9.45 น.       >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 10.00-10.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 11.00-11.45 น.    >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 13.00-13.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 14.00-14.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 15.00-15.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

           : 9.00-9.45 น.       >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 10.00-10.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 11.00-11.45 น.    >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 13.00-13.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 14.00-14.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

          : 15.00-15.45 น.   >> รายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

*******************************************************************************************

 • วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 • วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 • วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม ตัดรายชื่อที่ 50 คน กรุณาตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน   (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 • วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 • วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม ตัดรายชื่อที่ 50 คน กรุณาตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

 • วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

         : 9.00-9.45 น.      >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 10.00-10.45 น.  >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 11.00-11.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 13.00-13.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 14.00-14.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)

         : 15.00-15.45 น.   >> ดูรายชื่อลงทะเบียน  (ผู้ลงทะเบียนเต็ม)