14/07/2017 archive

แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา นำบุคลากรศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี รับผิดชอบงานสำนักศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์