รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Update)

Download รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking)

download

รายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(Communicative English Listening and Speaking) แยกตามหมู่เรียน

» คณะครุศาสตร์ Sec 01

» คณะครุศาสตร์ Sec 02

» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sec 01

» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Sec 02

» คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sec 01

» คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sec 02

» คณะเทคโนโลยีการเกษตร Sec 01

» คณะเทคโนโลยีการเกษตร Sec 02

» คณะวิทยาการจัดการ Sec 01

» คณะวิทยาการจัดการ Sec 02

» หมู่เรียนเพิ่มเติม