การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking)

        ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English Listening and Speaking) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตร 10 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น จำนวนทั้งหมด 13 ห้อง โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้

DSC_0790022
รุ่นที่ 1 ระดับ 1 จำนวน 11 ห้อง จัดระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ห้องละ 35 คน รวมจำนวนนักศึกษา 350 คน
รุ่นที่ 2 ระดับ 1 จำนวน 7 ห้อง ระดับ 2 จำนวน 2 ห้อง รวมจำนวน 9 ห้อง จัดระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ห้องละ 35 คน รวมจำนวนนักศึกษา 350 คน
รุ่นที่ 3 ระดับ 2 จำนวน 3 ห้อง จัดระหว่างวันที่ 2 – 15 มิถุนายน 2558 ห้องละ 35 คน รวมจำนวนนักศึกษา 105 คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 805 คน