ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา รอบ 3 คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
นักศึกษาตกค้าง และนักศึกษาที่ลงซ่อมเสริม 8 วัน

     เนื่องจากระบบลงทะเบียนขัดข้อง ทำให้ห้องเรียนซ้ำซ้อนกันหลายห้อง ดังนั้น ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียน วัน และเวลาเรียนของตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน หากมีปัญหาใด ๆ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวัน และเวลาราชการ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ห้องเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามไฟล์ที่แนบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ห้องเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่

http://www.lc.cmru.ac.th/?post_type=wpdmpro&p=1631

โดย
1. Download ไฟล์
2. เปิดไฟล์ แล้วกด Search หรือ Ctrl+F ใส่ชื่อ หริอรหัสนักศึกษา.. Enter