โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ปริญญาเอกในต่างประเทศ

การประชุมอาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

P1000639

Download เอกสารโครงการ