ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้โปรแกรม Tell Me More เพื่อรองรับโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2559 ซึ่งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงาน

S__28696582

S__28696579