หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

ศูนย์ภาษาเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย
นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไปจะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรม 6 หน่วยกิต ต่อ 1 หลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา
>> สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 35 คน ต่อ 1 Section เท่านั้น
>> สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2556
>> สมัครได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวันเวลาราชการ

เพิ่มเติม..

ศูนย์ภาษา เปิดหลักสูตร Basic English Listening และ Basic English Speaking ระดับ Basic และ Intermediate เพิ่มเติม จำนวนหลักสูตรละ 5 Section สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ..
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2560
และเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2560

 

Publication1 หลักสูตรระยะสั้น 2-59