แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2560

    ให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ของศูนย์ภาษาและได้ผลการอบรม ผ่าน ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรได้ ตาม Link ด้านล่าง โดยหลังจากลงชื่อแล้วศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูลว่านักศึกษา ผ่าน การอบรมจริงหรือไม่ หลังจากนั้นให้มารับวุฒิบัตรในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

  คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ / ผลการอบรม  (Update ผลการอบรม English through Songs 2 หมู่เรียน)

  คลิก เพื่อลงชื่อรับวุฒิบัตร