ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบไปแล้ว (สอบรอบที่ 1 ปี 2560)

 

     ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว (สอบรอบที่ 1 ปี 2560) ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click)
  2. ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา 
  3. มารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงทะเบียน

      สอบถามโทร 053-885868