ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

      เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 2

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 – 25 มกราคม 2561
  • เริ่มอบรม วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

         >> ลงทะเบียนอบรม

    

      หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย

      สอบถามโทร 053-885868