เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4
       – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561
       – อบรม วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561

                  Click เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย