ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบเรียบร้อยแล้ว

    ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP เรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้

    1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click)
    2. ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา
    3. ศูนย์ภาษาจะแจ้งให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองต่อไป

     : สอบถามโทร 053-885868