ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายวิทยาศาสตร์

      อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)

       >> ลงทะเบียน                  ตรวจสอบรายชื่อ

  • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสายสังคมศาสตร์

       อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวม 10 ชั่วโมง (จำกัดจำนวนผู้เรียน 20 คน)

      >> ลงทะเบียน                     ตรวจสอบรายชื่อ