เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5

เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 5
       – ลงทะเบียนระหว่างวันที่  11 – 31 พฤษภาคม 2561
       – อบรม วันที่ 4 – 28  มิถุนายน 2561

           >>  Click เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย