ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1 : ลงทะเบียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562)

การอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศระยะสั้น 20 ชั่วโมง ประจำปี 2562 (รอบที่ 1)

  • ลงทะเบียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 4 มกราคม 2562
  • อบรม วันที่ 14 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562)

 หมายเหตุ :  ผู้สมัครทุกหลักสูตรต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More กับศูนย์ภาษาก่อนเข้ารับการอบรม (ลงทะเบียนทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, ทดสอบ 1 ครั้ง สามารถลงทะเบียนอบรมได้หลายหลักสูตร)

>> ลงท่ะเบียนอบรม

>> ลงทะเบียนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนอบรม (สอบที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27)