ลงทะเบียนสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 (วิทยาเขตเวียงบัว และศูนย์แม่ริม)

  • สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ
  • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกเวลาเพื่อลงทะเบียน
วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
(รอบพิเศษ)
เวลา
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาคารแมลงปอ)
9.30-10.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
10.30-11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
11.30-12.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-15.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ

*********************************************************************************************

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562เวลา

ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
12.30 – 14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562เวลา
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27

12.30 – 14.3
0 น.

ตรวจสอบรายชื่

14.45 – 16.45 น
.

ตรวจสอบรายชื่
วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 นตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่
12.30 – 14.30 ตรวจสอบรายชื่
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่
วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 30 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ

*********************************************************************************************

: วิทยาเขตศูนย์แม่ริม

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาคารแมลงปอ)
9.30 – 11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาคารแมลงปอ)
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องสอบ :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อาคารแมลงปอ)
9.30 – 11.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
12.30 – 14.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ
14.45 – 16.45 น. ตรวจสอบรายชื่อ