ลงทะเบียน โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์)

ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยลงทะเบียนตามชั้นปี ดังนี้

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ลงทะเบียนโครงการอบรหลักสูตร Intensive TOEIC 1 (20 ชั่วโมง) , Intensive TOEIC 2 (20 ชั่วโมง) และ Intensive TOEIC 3 (20 ชั่วโมง) รวม 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3 – 26 เมษายน 2562 (เปิดอบรมทีละ Level ตามลำดับ)
  3. นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ลงทะเบียนที่นี่
  4. สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อชี้แจงเหตุผล