ประกาศรายชื่อ, ห้องเรียน โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

  • ปิด Section 10, 20, 22, 26, 27 ในระบบลงทะเบียน เนื่องจากผู้ลงทะเบียนไม่ตามจำนวนที่สามารถเปิดได้ โดยให้นักศึกษาตรวจสอบหมู่เรียนที่ประกาศเปิดได้และนักศึกษาไม่เต็ม 40 คน และมาขอเพิ่มชื่อด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ในวัน/เวลา ราชการ
  • เปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ประกาศไปแล้ว ดังนี้

      Section 2 จากห้อง 290610 เปลี่ยนเป็น 290135
      Section 6 จากห้อง 29065 เปลี่ยนเป็น 29112
      Section 8 จากห้อง 29068 เปลี่ยนเป็น 29117
      Section 29 จากห้อง 29067 เปลี่ยนเป็น 29136

      … ประกาศเปลี่ยนแปลง ณ วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562