โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   ศูนย์ภาษา จะดำเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทําให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน และสถานที่

  • ดำเนินการจัดสอบระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคาร 27 ชั้น 4 
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาคนละ 700 บาท
    หมายเหตุ : ศูนย์ภาษาจะดำเนินโครงการจัดสอบเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป
  • การรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ตารางสอบ

ครั้งที่วันที่
115 พฤษภาคม 2562
229 พฤษภาคม 2562
312 มิถุนายน 2562
426 มิถุนายน 2562
518 กรกฎาคม 2562
631 กรกฎาคม 2562
714 สิงหาคม 2562
828 สิงหาคม 2562
9 11 กันยายน 2562
1025 กันยายน 2562
1116 ตุลาคม 2562
1230 ตุลาคม 2562
1313 พฤศจิกายน 2562
1427 พฤศจิกายน 2562
1511 ธันวาคม 2562
1625 ธันวาคม 2562

สอบถามโทร : 053-885867-68