โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – รอบที่ 3 (อบรมระหว่างวันที่ 8 กค. – 4 สค. 62)

  • สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น
  • สามารถเลือกอบรมที่วิทยาเขตเวียงบัว หรือวิทยาเขตแม่ริม

———————————————————————————————————-

เลือกวิทยาเขต