ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test นักศึกษาชั้นปีที่ 4 / 2562

คำชี้แจง :

  • สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ
  • สอบระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

เลือกวิทยาเขต :