การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปี 2562

    ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้

  • วันที่สอบ : วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 252
  • ลงทะเบียน : วันนี้ – 10 กันยายน 2562
ระดับการสอบ เวลาสอบ
HSK ระดับ 2 09.00 – 09.55 น.
(55 นาที)
ลงทะเบียน
(700 บาท)
ตรวจสอบรายชื่อ
HSK ระดับ 4 09.00-10.45 น.
(105 นาที)
ลงทะเบียน
(1,200 บาท)
ตรวจสอบรายชื่อ
HSK ระดับ 6 09.00 – 11.20 น.
(140 นาที)
ลงทะเบียน
(2,000 บาท)
ตรวจสอบรายชื่อ
HSK ระดับ 113.30 – 14.10 น.
(40 นาที)
ลงทะเบียน
(500 บาท)
ตรวจสอบรายชื่อ
HSK ระดับ 3 13.30 – 15.00 น.
(90 นาที)
ลงทะเบียน
(900 บาท)
ตรวจสอบรายชื่อ
HSK ระดับ 5 13.30 – 15.35 น.
(125 นาที)
ลงทะเบียน
(1,600 บาท)

ตรวจสอบรายชื่อ

** ารลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินกับศูนย์ภาษาแล้ว

กำหนดการสอบครั้งต่อไป

  1. วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562  
  2. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  
  3. วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 
  4. วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 

  .. การลงทะเบียนสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง .. 

  .. สอบถามโทร 053-885867-68 หรือ Facebook.com/Language Center : CMRU