การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2562

    ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้

  • กำหนดการสอบ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันที่จัดสอบ

วันที่ประกาศผลสอบ

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 11พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

 

การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันที่จัดสอบ

วันที่ประกาศผลสอบ

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

 

  • อัตราค่าสมัครสอบและระยะเวลาการสอบ

ประเภทที่เปิดสอบ

ค่าสมัครสอบ

เวลาสอบ

ระยะเวลาการสอบ (นาที)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

HSK ระดับ 1

500 บาท

13.30 – 14.10 น.

40

HSK ระดับ 2

700 บาท

9.00 – 9.55 น.

55

HSK ระดับ 3

900 บาท

13.30 – 15.00 น.

90

HSK ระดับ 4

1,200 บาท

9.00 – 10.45 น.

105

HSK ระดับ 5

1,600 บาท

13.30 – 15.35 น.

125

HSK ระดับ 6

2,000 บาท

9.00 – 11.20 น.

140

การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK

HSKK ระดับต้น

500 บาท

16.30 – 16.50 น.

20

HSKK ระดับกลาง

700 บาท

16.30 – 16.53 น.

23

HSKK ระดับสูง

800 บาท

16.30 – 16.55 น.

25

  • เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ

     1. ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/30Bkd3o) หรือ QR Code

   

              * ชื่อที่ใช้ในการสมัครสอบ ควรกรอกเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ให้ตรงตามบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง และควรตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง

        2. รูปถ่ายแบบมาตรฐาน พื้นหลังสีแดงหรือสีน้ำเงิน หรือสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

              * หากผู้สมัครไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเอง ให้ส่งไฟล์สแกนรูปภาพ ขนาดใหญ่ไม่เกิน 100kb สกุลไฟล์ .jpg หรือ .jpeg และชื่อไฟล์ภาพต้องเป็นรหัสบัตรประชาชนส่งมาที่อีเมล language.cmru@gmail.com

        3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

  • วิธีการสมัครสอบ

ยื่นเอกสารหลักฐานและใบสมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ในเวลาราชการ  (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) ภายในเวลา 12.00 น. วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ

** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการรับบัตรเข้าสอบในวันสอบจริง **

  • สถานที่สอบ

          – แจ้งให้ทราบภายหลัง –