ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  • สอบวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
  • สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ และาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์โดยจะจัดสอบให้ภายหลัง)
  • ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC12 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • คลิกเลือกเวลา เพื่อลงทะเบียน
วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562เวลา
ห้องสอบ
แจ้งย้ายห้องสอบ : ให้นักศึกษาไปสอบ
ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
(ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ)
9.00-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.00-14.30 น.– ยกเลิก –
14.40-17.10 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562เวลา
ห้องสอบ : 
แจ้งย้ายห้องสอบ : ให้นักศึกษาไปสอบ
ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
(ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ)
9.00-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.40-17.10 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562เวลา
ห้องสอบ : 
แจ้งย้ายห้องสอบ : ให้นักศึกษาไปสอบ
ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
(ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ)
9.00-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.40-17.10 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(130 เครื่อง)
9.00-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.40-17.10 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 
ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(130 เครื่อง)
9.00-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
12.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.40-17.10 น.ตรวจสอบรายชื่อ