การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563

    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป ตามกำหนดการ ดังนี้

>> การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

วันที่จัดสอบวันที่หมดเขตรับสมัครวันที่ประกาศผลสอบ
รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 256326 ธันวาคม 25623 กุมภาพันธ์ 2563
รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 25639 มีนาคม 25636 เมษายน 2563
รอบที่ 3 : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 256327 เมษายน 256325 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 4 : วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 25631 มิถุนายน 256329 มิถุนายน 2563
รอบที่ 5 : วันอาทิตยที่ 12 กรกฏาคม 256330 มิถุนายน 2563 27 กรกฏาคม 2563
รอบที่ 6 : วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 256310 สิงหาคม 2563 7 กันยายน 2563
รอบที่ 7 : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 35637 กันยายน 3563 12 ตุลาคม 2563
รอบที่ 8 : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 28 กันยายน 3563 2 พฤศจิกายน 2563
รอบที่ 9 : วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 25639 พฤศจิกายน 2563 7 ธันวาคม 2563

>> การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSkK

วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร วันที่ประกาศผลสอบ
รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 256326 ธันวาคม 256318 กุมภาพันธ์ 2563
รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 25639 มีนาคม 256321 เมษายน 3563
รอบที่ 3 : วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 256327 เมษายน 3563 9 มิถุนายน 2563
รอบที่ 4 : วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 256330 มิถุนายน 2563 12 สิงหาคม 2563
รอบที่ 5 : วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 28 กันยายน 256317 พฤศจิกายน 2563
  • อัตราค่าสมัครสอบและระยะเวลาการสอบ

ประเภทที่เปิดสอบ

ค่าสมัครสอบ

เวลาสอบ

ระยะเวลาการสอบ (นาที)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

HSK ระดับ 1

500 บาท

13.30 – 14.10 น.

40

HSK ระดับ 2

700 บาท

9.00 – 9.55 น.

55

HSK ระดับ 3

900 บาท

13.30 – 15.00 น.

90

HSK ระดับ 4

1,200 บาท

9.00 – 10.45 น.

105

HSK ระดับ 5

1,600 บาท

13.30 – 15.35 น.

125

HSK ระดับ 6

2,000 บาท

9.00 – 11.20 น.

140

การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK

HSKK ระดับต้น

500 บาท

16.30 – 16.50 น.

20

HSKK ระดับกลาง

700 บาท

16.30 – 16.53 น.

23

HSKK ระดับสูง

800 บาท

16.30 – 16.55 น.

25

 

  • เอกสารและหลักฐานการสมัครสอบ

     1. ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ Download ใบสมัครสอบ

    หรือ QR Code

 * ชื่อที่ใช้ในการสมัครสอบ ควรกรอกเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ให้ตรงตามบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง และควรตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง

        2. รูปถ่ายแบบมาตรฐาน พื้นหลังสีแดงหรือสีน้ำเงิน หรือสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

              * หากผู้สมัครไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเอง ให้ส่งไฟล์สแกนรูปภาพ ขนาดใหญ่ไม่เกิน 100kb สกุลไฟล์ .jpg หรือ .jpeg และชื่อไฟล์ภาพต้องเป็นรหัสบัตรประชาชนส่งมาที่อีเมล language.cmru@gmail.com

        3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

  • วิธีการสมัครสอบ

ยื่นเอกสารหลักฐานและใบสมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ในเวลาราชการ  (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) ภายในเวลา 12.00 น. วันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ

** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการรับบัตรเข้าสอบในวันสอบจริง **

  • สถานที่สอบ

          – แจ้งให้ทราบภายหลัง –