ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับอาจารย์ บุคลากร ปี 2563 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบในปี 2562)

คำชี้แจง :

  • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบในปี 2562
  • สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
  • แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ
  • ให้เลือกสอบวันอังคารหรือพุธ ที่ 7,8, 14,15, 21,22, 28,29 มกราคม 2563
  • ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษาชั้น 4 อาคาร 27
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา
ห้องสอบ : 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา
ชั้น 4 อาคาร 27
9.30-11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
14.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ