ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ประจำปี 2563 (รอบที่ 3)

  • ลงทะเบียน วันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
  • อบรมระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2563
  • หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
  • รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
  • เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา ต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  • นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

      >> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ รอบที่ 3 <<