ตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 20 ชั่วโมงของศูนย์ภาษา ปี 2562

ตรวจสอบผลการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download File ผลการอบรม จากนั้นค้นหาด้วย รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล

>> Download ผลการอบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษา ปีการศึกษา 2562

2. นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตาม Link ด้านล่าง

>> แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 20 ชั่วโมงของศูนย์ภาษา ปี 2562

3. ศูนย์ภาษาจะทำการตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นให้นักศึกษามารับวุฒิบัตรด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ตั้งแต่วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปหลังจากลงชื่อ เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นเสาร์/อาทิตย์)