ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ประจำปี 2563 (รอบที่ 6)

  • ลงทะเบียน วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563
  • อบรมระหว่าง วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2563
  • หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
  • รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษาต้องเข้าใช้โปรแกรม TELL ME MORE อย่างต่ำ 10 ชั่วโมง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  • เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
  • นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

>> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง รอบที่ 6 <<