เบอร์โทร ติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถติดต่อตามได้ตามเบอร์โทร ดังนี้

 • คุณชิสา บุญเจริญ โทร. 082 1945518
  – งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น
  – หน่วยกิตกิจกรรม
  – โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
 • คุณสุวัฒน์ ดวงทอง โทร. 089 4310011
  – งานนโยบายและแผน
  – โปรแกรม Tell Me More Online
 • คุณสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร โทร. 086 1875587
  – งานธุรการ
  – งานการเงิน
 • คุณวรวลัญช์ ธิปาแก้ว โทร. 096 0169409
  – สอบ HSK HSKK
  – สอบ TOEIC
  – สอบ GEP TEST
  – สอบ CMRU TEP