ลงทะเบียน อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564
: อบรมระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564
: อบรมระหว่าง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564
: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
: งดเรียน ดังนี้ – วัน12 ก.พ. วันตรุษจีน, 26 ก.พ. วันมาฆบูชา, 11 – 19 มี.ค. สอบปลายภาค, 26 มี.ค. งานประเพณีไหว้พระธาตุ
: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา