กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษา ประจำปี 2564

: ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าของแต่ละรอบประมาณ 15 วัน ก่อนวันเริ่มอบรม ทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา
: รับจำนวนจำกัด หมู่เรียนละ 50 คน
: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 15 คนขึ้นไป
: งดเรียน ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์
: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา

Downoad :

>> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง

>> ตารางการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) ระยะสั้น 20 ชั่วโมง