ลงทะเบียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564 – รอบที่ 2: อบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564

: ลงทะเบียน วันที่ 1 – 15 เมษายน 2564
: อบรมระหว่าง วันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564
: ลงทะเบียนฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย
: รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 50 คน
: งดเรียน วันหยุดนักขัตฤกษ์
: เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหมู่เรียน 25 คนขึ้นไป
: นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา
: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox ที่ www.facebook.com/LCCMRU

>> ลงทะเบียน อบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง <<