โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

: กำหนดการสอบ
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คน
รอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.
รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น.

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 มี 2 รอบ รอบละ 30 คน
รอบเช้า 09.00-11.30 น.  รายงานตัว 8.30 น.
รอบบ่าย 13.00-15.30 น.  รายงานตัว 12.30 น.

: อัตราค่าสมัครสอบ
1. ใบรายงานผลสอบแบบไม่มีรูปภาพ 900 บาท
2. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,200 บาท (ออกในนามมหาวิทยาลัย)
3. ใบรายงานผลสอบแบบมีรูปภาพ 1,800 บาท (Personal)

: การสมัครสอบ
สมัครสอบที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถาม Inbox Facebook/Language Center:CMRU

: ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
1. ให้ผู้สอบเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมหน้ากากอนามัยตลอดกระบวนการสอบ TOEIC
2. ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันเข้าสอบ ในรอบเช้าเวลา 8.30 น. และรอบบ่าย 12.30 น.
3. แต่งกายถูกระเบียบ (ชุดนักศึกษา)
4. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประชาชนที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ โดยต้องเป็นบัตรจริงที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่สามารถใช้สำเนาแทน) และ รายละเอียดบนบัตรต้องชัดเจน ไม่เลือนราง
5. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ, Smart watch, รีโมทรถยนต์ ฯลฯ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
6. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่ติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินใดๆ (ต่างหู, สร้อย,กำไล ฯลฯ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยศูนย์ภาษาจะจัดเตรียมห้องให้เก็บสัมภาระให้
7. ผู้สอบท่านใดที่เคยได้รับการผ่าตัด หากมีเหล็กในร่างกาย ให้นำใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าสอบด้วย

      >> Download ใบสมัครสอบ TOEIC <<