ประกาศยกเลิกการจัดสอบ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอยกเลิกการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ CMRU-TEP สำหรับบัณฑิตศึกษา รอบวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ตามประกาศ ดังนี้