ตารางการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 30 ชั่วโมง สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 30 ชั่วโมง สำหรับบัณฑิตศึกษา  ประจำปี 2565

คำชี้แจง :
1. ชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 4,000 บาท ที่สำนักงานศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 27048
2. เปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร 8 คนขึ้นไป
2. หลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนอบรม พิจารณาจากคะแนนสอบ CMRU TEP ครั้งล่าสุด ดังนี้
 – ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 1 (คะแนน 0 – 56 คะแนน)
 – ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 2 (คะแนน 57 – 79 คะแนน)
 – ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 3 (คะแนน 80 – 104 คะแนน)
3. หยุดเรียนวันนักขัตฤกษ์ และระหว่างสอบกลางภาค และสอบปลายภาค

Inbox สอบถามเพิ่มเติมที่ : Facbook.com/LCCMRU

>> Download File PDF ตารางอบรม