แบบฟอร์มลงชื่อขอรับวุฒิบัตรศูนย์ภาษา

         

         

  • แบบฟอร์มลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2561

     >> Download ผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2561

          สำหรับผู้ที่ได้ผลการอบรม ผ่าน (S-Satisfied) ให้ลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรตามรอบการอบรม

          – อบรมรอบที่ 1 (วันที่ 20 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2560)               

          – อบรมรอบที่ 2 (วันที่ 29 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561)         

          – อบรมรอบที่ 3 (วันที่ 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561)          

          – อบรมรอบที่ 4 (เมษายน – กรกฎาคม 2561)

          – อบรมรอบที่ 5 (วันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2561)

          – อบรมรอบที่ 6 (มิถุนายน – สิงหาคม 2561)