ลงทะเบียนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1/2562

       

      เลือก วัน/เวลา ที่ต้องการเข้าทดสอบ ( มี 2 รอบต่อวัน, สอบที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 )

                                                                                        – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                          – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                          – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                          – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                           – เวลา 10.45 น.               >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                          – เวลา 11.00 น.               >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                          – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                          – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน

                                                                                         – เวลา 14.00 น.                >>  รายชื่อผู้ลงทะเบียน