นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนลงทะเบียนโครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 40 ชั่วโมง (CEFR)

  • อบรมทุกวัน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • อบรมวันละ 2 ช่วง เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (รวม 40 ชั่วโมง)
  • หมู่เรียนละ 40 คน
  • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิก ให้แจ้งข้อมูลชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตรและ Section ที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา โดยการพิมพ์ข้อความเท่านั้น ไม่ต้องถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอ (Facebook.com/Language Center : CMRU)

เลือก Section เพื่อลงทะเบียน

Section 01รายชื่อ
Section 02รายชื่อ

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ลงทะเบียนโครงการอบรหลักสูตร Intensive TOEIC 1 (20 ชั่วโมง)

  • อบรมทุกวัน เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • อบรมวันละ 2 ช่วง เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง)
  • หมู่เรียนละ 50 คน
  • หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิก ให้แจ้งข้อมูลชื่อ/นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตรและ Section ที่ลงทะเบียน ทาง Inbox Facebook ศูนย์ภาษา โดยการพิมพ์ข้อความเท่านั้น ไม่ต้องถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอ (Facebook.com/Language Center : CMRU)

เลือก Section เพื่อลงทะเบียน

Section 01รายชื่อ
Section 02รายชื่อ
Section 03รายชื่อ
Section 04รายชื่อ