ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) :

“ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และการสื่อสารของสังคมโลก”

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :

ภายในปี 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จะเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพเชิงรุก        ด้านภาษา

 

 

พันธกิจ (Mission) :

  1. พัฒนาภาษาของนักศึกษาคณะต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2. บริการทรัพยากรการเรียนรู้และสารสนเทศด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. 3. บริการด้านภาษาให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานภายนอก
  4. พัฒนาแบบทดสอบและเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษา
  5. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดโครงการพัฒนาภาษาของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
  6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาภาษากับสถาบันต่าง ๆ
  7. พัฒนาระบบการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล