ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) :

“ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และการสื่อสารของสังคมโลก”

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จะเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพเชิงรุกด้านภาษา

 

 

พันธกิจ (Mission) :

  1. พัฒนาภาษาของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไป
  2. บริการทรัพยากรการเรียนรู้และสารสนเทศด้านภาษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. พัฒนาแบบทดสอบและเป็นหน่วยทดสอบความสามารถทางภาษา
  4. พัฒนาระบบการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล