ผู้บริหาร บุคลากร

   

                        

                          ดร. วรศิริ  บุญซื่อ

     ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา (โทร. 5861)

                    

ชิสา

                        นางสาวชิสา บุญเจริญ

                 งานวิชาการและวิจัย (โทร. 5868)

สุวัฒน์

                              นายสุวัฒน์ ดวงทอง

งานนโยบายและแผน งบประมาณ ประกันคุณภาพ (โทร. 5866)

                      นางสาวสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

    งานบริหารงานทั่วไปและบริหารงานบุคคล (โทร. 5867)