ผู้บริหาร บุคลากร

   

ดร ปทุมรัศมิ์

                   ผศ. ดร ปทมรัศมิ์   นาคนิษฐนนต์

      รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ภาษา (โทร. 5861)

                    

ชิสา

                        นางสาวชิสา บุญเจริญ

                 งานวิชาการและวิจัย (โทร. 5868)

สุวัฒน์

                              นายสุวัฒน์ ดวงทอง

งานนโยบายและแผน งบประมาณ ประกันคุณภาพ (โทร. 5866)

บุ๋ม2

                      นางสาวสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

    งานบริหารงานทั่วไปและบริหารงานบุคคล (โทร. 5867)

หลุยส์

                       นางสาวพนิตนันท์  สุจินตวงษ์

                     งานวิชาการและวิจัย (โทร. 5868)