ผลการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2559 สามารถตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย Download ไฟล์จาก Link ด้านล่าง – ผลการอบรมภาษาอังกฤษฯ – Link สำรอง       และนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ติดต่อรับวุฒิบัตรได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบผลการเรียนและรับวุฒิบัตรได้ที่สำนักงานของแต่ละแห่ง * นักศึกษาที่ไม่ผ่าน ให้รอประกาศแจ้งจากมหาวิทยาลัยว่าจะต้องทำอย่างไร ** หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา *** หากสงสัยว่าทำไมถึงไม่ผ่าน หรือต้องการดูคะแนนให้ติดต่อศูนย์ภาษา หรืออาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนโดยตรง  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : พันธกิจท้าทายสู่เวทีอาเซียน

              บทความโดย ผศ.ดร. ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 3/2558

  รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร รอบที่ 2  รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 3/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสารในชีวิตประจำและการทำงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสารในชีวิตประจำและการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพิฒเนศวร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  วันที่  4-8  มิถุนายน  2559 เวลา 9.00-16.30 น. [Show slideshow] 123►

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้โปรแกรม Tell Me More เพื่อรองรับโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2559 ซึ่งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงาน