SEA-Teacher Project

** Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดโครงการ

การจัดการความรู้ (KM) ศูนย์ภาษา

: บันทึกความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1   : บันทึกความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2   : รายงานผลการจัดกิจกรรม KM 2559 ศูนย์ภาษา  

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับวุฒิบัตรโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58

นักศึกษารหัส 56 57 58 ทุกคณะที่เข้าอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download ไฟล์ด้านล่าง >> ผลการอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 และสำหรับผู้ที่ได้ผลการอบรม ผ่าน ให้่ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยให้มารับในอีก 7 วันทำการหลังจากลงทะเบียนแล้วที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 >> ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร

ผลการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2559 สามารถตรวจสอบผลการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย Download ไฟล์จาก Link ด้านล่าง – ผลการอบรมภาษาอังกฤษฯ – Link สำรอง       และนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) ให้ติดต่อรับวุฒิบัตรได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบผลการเรียนและรับวุฒิบัตรได้ที่สำนักงานของแต่ละแห่ง * นักศึกษาที่ไม่ผ่าน ให้รอประกาศแจ้งจากมหาวิทยาลัยว่าจะต้องทำอย่างไร ** หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ภาษา *** หากสงสัยว่าทำไมถึงไม่ผ่าน หรือต้องการดูคะแนนให้ติดต่อศูนย์ภาษา หรืออาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนโดยตรง  

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : พันธกิจท้าทายสู่เวทีอาเซียน

              บทความโดย ผศ.ดร. ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่