แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา นำบุคลากรศูนย์ภาษา แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี รับผิดชอบงานสำนักศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปี 1 ที่เปิดรับเพิ่มเติมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1

 รายชื่อนักศึกษาเพิ่มเติม คลิก !!   เริ่มเรียนวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป  

ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560

  ตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ 24 – 25 มิถุนายน และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 คลิก !! เปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน 1. Listening and Speaking ทุก section เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 1 – 2 กรกฏาคม 2560 เป็น 24 – 25 มิถุนายน 2560 และ 15 – 16 กรกฏาคม 2560 2. TOEIC  section 1,2,3 เปลี่ยนเวลาเรียนจาก 24 – 25 มิถุนายน …

Continue reading

เอกสารสำหรับให้อาจารย์ Download โครงการอบรมนักศึกษาปี 1

1. ใบเซ็นชื่อตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!! 2. ใบสรุปผลการเรียนตามหมู่เรียน นศใหม่ 2560 คลิก !!!  

ตรวจสอบรายชื่อ, Section, วัน/เวลา, ห้องเรียนโครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิธีการตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน 1.ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษาก่อน โดยการปฏิบัติดังนี้  Download ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียน เมื่อ Download ไฟล์ แล้ว  ให้ กด Ctrl + f จะมีช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมามุมขวาบน  ใส่รหัสนักศึกษาในช่องสี่เหลี่ยม แล้วกด Enter จะปรากฏรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษา   DOWNLOAD เพื่อตรวจสอบรายชื่อและหมู่เรียน คลิก !!!! 2.ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และหมู่เรียนของนักศึกษาก่อน โดยการปฏิบัติดังนี้  Download ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอนตามหมู่เรียนของตน   Download เพื่อตรวจสอบห้องเรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน คลิก !!