แบบประเมินโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558

ตรวจสอบหมู่เรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (Download ตารางเรียน)

    ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบหมู่เรียน (Section) การอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อตรวจสอบหมู่เรียนแล้ว ให้นักศึกษา Download ตารางเรียนภาษาอังกฤษ, ตารางอบรมโปรแกรม Tell Me More จาก Link ด้านล่างหน้าตรวจสอบ และให้นักศึกษาเข้าเรียนตามตาราง ดังนี้ – เรียนภาษาอังกฤษ วันละ 3 ชั่วโมง (เช้า-บ่าย ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง), 4 วัน/สัปดาห์ – อบรมโปรแกรม Tell Me More  วันละ 1.30 ชั่วโมง, 2 วัน/สัปดาห์ นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้ารับการอบรมโปรแกรม Tell Me More ร้อยละ 100 จะได้รับผลการเรียน ผ่าน (S-Satisfied) …

Continue reading

แบบประเมินหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 3/2557

แบบสอบถามเพื่อประเมินผลโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3 / 2558

แบบประเมินออนไลน์

           แบบสอบถามเพื่อประเมินผลโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558 [คลิก ที่รูปภาพเพื่อเริ่มทำแบบประเมิน]            

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา [Download ใบสมัคร]

           ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระดับ 2 และระดับ 3 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาปริญญาเอกในการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้               – ระดับ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ 2 (จำนวน 30 ชั่วโมง/3,800 บาท)                เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2558                เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ห้องเรียน 27046               – ระดับ 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ 3 (จำนวน 42 ชั่วโมง/4,800 บาท)                 เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม …

Continue reading