การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสารในชีวิตประจำและการทำงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสารในชีวิตประจำและการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพิฒเนศวร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  วันที่  4-8  มิถุนายน  2559 เวลา 9.00-16.30 น. [Show slideshow] 123►

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้โปรแกรม Tell Me More เพื่อรองรับโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2559 ซึ่งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ปริญญาเอกในต่างประเทศ

การประชุมอาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย Download เอกสารโครงการ [Show slideshow]

ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา รอบ 3 คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาตกค้าง และนักศึกษาที่ลงซ่อมเสริม 8 วัน      เนื่องจากระบบลงทะเบียนขัดข้อง ทำให้ห้องเรียนซ้ำซ้อนกันหลายห้อง ดังนั้น ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และห้องเรียน วัน และเวลาเรียนของตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน หากมีปัญหาใด ๆ ให้มาติดต่อศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวัน และเวลาราชการ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ห้องเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามไฟล์ที่แนบ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ห้องเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ http://www.lc.cmru.ac.th/?post_type=wpdmpro&p=1631 โดย 1. Download ไฟล์ 2. เปิดไฟล์ แล้วกด Search หรือ Ctrl+F ใส่ชื่อ หริอรหัสนักศึกษา.. Enter

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์ภาษา

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการจัดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ณ ศูนย์ภาษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เพื่อจัดอบรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต่อไป [Show slideshow] 12►