ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา

  รอบที่ 1 : คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร (วันที่ 5-25 มกราคม 2559) รอบที่ 2 : คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ (วันที่ 2-26 กุมภาพันธ์ 2559)   วิธีการตรวจสอบรายชื่อ Download File กด Search หรือ Ctrl + F แล้วใส่ชื่อ หรือรหัสนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

การลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ (เปลี่ยนจากการลงทะเบียนออนไลน์เป็นลงด้วยตัวเอง) นักศึกษาทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษยังไม่ครบเกณฑ์ผ่าน 80% สามารถลงทะเบียนขอเรียนซ่อมเสริมได้ เพื่อให้ผ่านกิจกรรมนี้ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านจะได้รับหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วยกิต และได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอเรียนซ่อมเสริมได้ ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2559          ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามจำนวนวันที่ขาดเรียน ดังนี้ – ขาด 1 วัน = ผ่าน 80% ของการอบรม ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม – ขาด 2 วัน ให้ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 1 วัน – ขาด 3 วัน ให้ลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม 2 วัน – ขาด 4 วันขึ้นไป …

Continue reading

โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อบรมหลักสูตรละ 20 ชั่วโมง เริ่มอบรมเมื่อวันอังคารที่ 24 พย. 2558 ที่ผ่านมา   ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด ทุกหลักสูตร

รายชื่อหลักสูตร รายชื่อผู้เรียน : อาจารย์ บุคลากร

รายชื่อหลักสูตร รายชื่อผู้เรียนโครงการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ บุคลากร 2558 แก้ไข :  1. ภาษาอาเซียน (พม่า) เริ่มเรียนวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2558  เป็นต้นไป 2. IELTS (Listening & Speaking) เริ่มเรียนวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559   Download รายชื่อ (Update ล่าสุด) .. หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 โทร. 053-885868

แบบประเมินโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558