หลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

ศูนย์ภาษาเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 1 ฟรี.. ไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่เข้าเรียน 80% ขึ้นไปจะได้รับคะแนนหน่วยกิตกิจกรรม 6 หน่วยกิต ต่อ 1 หลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์ภาษา >> สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 35 คน ต่อ 1 Section เท่านั้น >> สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2556 >> สมัครได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 ในวันเวลาราชการ เพิ่มเติม.. ศูนย์ภาษา เปิดหลักสูตร Basic English Listening และ Basic English Speaking ระดับ Basic และ Intermediate เพิ่มเติม จำนวนหลักสูตรละ 5 …

Continue reading

ประกาศผล การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project : 2559

>> Download File PDF

SEA-Teacher Project

** Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดโครงการ

การจัดการความรู้ (KM) ศูนย์ภาษา

: บันทึกความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1   : บันทึกความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2   : รายงานผลการจัดกิจกรรม KM 2559 ศูนย์ภาษา  

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับวุฒิบัตรโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร สำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58

นักศึกษารหัส 56 57 58 ทุกคณะที่เข้าอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบผลการอบรม โดย Download ไฟล์ด้านล่าง >> ผลการอบรมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 และสำหรับผู้ที่ได้ผลการอบรม ผ่าน ให้่ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยให้มารับในอีก 7 วันทำการหลังจากลงทะเบียนแล้วที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 >> ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร